Zaloguj się

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FELLOWES POLSKA S.A. z DNIA 1.1.2015 ROKU

Serwis internetowy www.fellowes.pl jest prowadzony przez Fellowes Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, (01-401), ul. Górczewska 69/73, NIP: 822-20-47-012, REGON 008105827 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod nr KRS 0000053914. Dane kontaktowe: Fellowes Polska S.A. ul. Bandurskiego 94, 05-270 Marki. Kontakt z Fellowes Polska S.A. jest możliwy pod następującym adresem mailowym zamowienia@fellowes.pl i numerem telefonu 22 205 21 00

I.    Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    FELLOWES POLSKA SA z siedzibą w Warszawie- Fellowes Polska S.A., 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 69/73 NIP: 822-20-47-012 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod nr KRS 0000053914. Dane kontaktowe: Fellowes Polska S.A. ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki. Fellowes Polska S.A. nie jest sprzedawcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta. W ramach Serwisu Fellowes Polska S.A. nie występuje jako sprzedawca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta”

2.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Rezerwacji w ramach Serwisu;

3.    Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący Rezerwacji w ramach Serwisu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

4.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu fellowes.pl;

6.    Serwis – prowadzona przez Fellowes Polska SA strona internetowa dostępna pod adresem www.fellowes.pl, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Rezerwację która jest przekazywana Dystrybutorowi w celu złożenia Klientowi Propozycji zamówienia.

7.    Towar – produkty prezentowane w Serwisie;

8.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dystrybutorem a Klientem będąca następstwem złożenia Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu;

9.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

10.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

11.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12.    Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, a także wskazujące Dystrybutora, który od tego momentu będzie się kontaktował z Klientem w celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

13.    Propozycja zamówienia – oferta Dystrybutora składana Klientowi w oparciu o Rezerwację dokonaną przez Klienta na stronie internetowej www.fellowes.pl.

14.    Potwierdzenie zamówienia - potwierdzenie przez Klienta przyjęcia Propozycji zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przesłane przez Klienta jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Dystrybutorem a Klientem.

15.    Dystrybutor – Sprzedawca Towaru zamawianego przez Klienta w Serwisie.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną.

2.2. Serwis, działający pod domeną www.fellowes.pl, prowadzony jest przez Fellowes Polska S.A.

2.3 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod domeną www.fellowes.pl. a w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Serwis;

c) warunki i zasady wyrażania woli zamówienia Towaru u Dystrybutora w ramach Serwisu;

d) zasady zawierania Umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Dystrybutorem a Klientem z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.

2.5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji, lub

b) FireFox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania z Serwisu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fellowes Polska S.A. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu fellowes.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Serwisu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarów pochodzą od Fellowes Polska S.A. lub dostarczane są przez producentów Towarów.

2.11. Informacja o cenie podawana na stronie www.fellowes.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego potwierdzenie Rezerwacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

III. Zasady korzystania z Serwisu

3.1. Klient jest uprawniony do rejestracji w Serwisie na poniższych zasadach. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest wymagana do dokonania Rezerwacji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.

3.3. Warunkiem rejestracji oraz dokonania Rezerwacji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Serwis a w szczególności do dokonania Rezerwacji i do przekazania jej Dystrybutorowi.

3.4. Fellowes Polska S.A. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji lub dokonania Rezerwacji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nie aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisie naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisie,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fellowes Polska S.A. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fellowes Polska S.A.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz Rezerwacji bez uprzedniej zgody Fellowes Polska S.A.”

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Fellowes Polska S.A. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fellowes Polska S.A. danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z Serwisu a w szczególności podczas dokonywania Rezerwacji towarów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Fellowes Polska S.A. danych osobowych może uniemożliwiać dokonanie Rezerwacji w Serwisie.

3.8 Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Dystrybutorowi wskazanemu przez Klienta. FELLOWES POLSKA SA informuje, iż na podstawie odrębnej umowy Dystrybutor zobowiązał się względem FELLOWES POLSKA SA do wykorzystywania danych osobowych jedynie do realizacji umowy sprzedaży Towarów FELLOWES POLSKA SA o czym jest zobowiązany poinformować Klienta przy pierwszym kontakcie.

3.9. Dane osobowe przetwarzane są przez FELLOWES POLSKA SA. FELLOWES POLSKA S.A. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną a w szczególności do dokonywania Rezerwacji towarów i przekazywania Rezerwacji Dystrybutorowi z którym Klient może zawrzeć umowę sprzedaży Towaru.

3.10. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

3.11 Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Serwisu poświęconej polityce prywatności.

3.12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Fellowes Polska S.A.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura dokonania Rezerwacji

4.1. W celu dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.fellowes.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór rezerwowanych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Rezerwacji – do momentu naciśnięcia przycisku „Rezerwuję” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie fellowes.pl i odpowiednich podstronach.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonej Rezerwacji. Podsumowanie złożonej Rezerwacji będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Rezerwacji;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy zawartej z Dystrybutorem w ciągu 14 dni od dostarczenia Towaru bez podania przyczyny oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

4.5. W celu złożenia Rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu (o ile akceptacja ta nie nastąpiła przy rejestracji Klienta), podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Serwis, a w szczególności do dokonania Rezerwacji i do przekazania jej Dystrybutorowi oraz kliknięcie na pole „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Rezerwacji jest podstawą do złożenia przez Dystrybutora propozycji zamówienia która stanowi ofertę zawarcia z Klientem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Rezerwacji Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Rezerwacja z Serwisu Fellowes Polska S.A. wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji.

4.7.1. Po złożeniu Rezerwacji Klient otrzymuje od Dystrybutora Propozycję zamówienia wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji.

4.7.2 Po złożeniu Rezerwacji, Konsument otrzymuje od Dystrybutora Propozycję zamówienia wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia umowy i zawiera informacje wskazane w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Dystrybutora od Klienta Potwierdzenia zamówienia w formie wiadomości e-mail.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Rezerwacji.

5.2. Dostawa zamówionych u Dystrybutora Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. W Rezerwacji i Propozycji zamówienia zamówieniu wskazana jest ostateczna, łączna cena towarów uwzględniająca cenę towaru, koszt dostawy i ewentualne inne dodatkowe koszty. Koszty dostawy wynoszą 20zł brutto w przypadku przesyłki kurierskiej. Przy zamówieniu powyżej 615zł brutto przesyłka jest bezpłatna. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin dostawy wynosi do 8 dni roboczych licząc od dnia Potwierdzenia zamówienia przez Klienta, w wyjątkowych przypadkach może się on wydłużyć.

5.4. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów w Rezerwacji i Propozycji Zamówienia podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) Przelew (zapłata przed wysyłką / odbiorem)

b) Odbiór osobisty.

VII. Prawo do odstąpienia Konsumenta od umowy

7.1. Dystrybutor jest zobowiązany odrębną umową do wykonania obowiązków wynikających z ustawy „o prawach konsumenta”, a w szczególności do wykonania obowiązków wskazanych poniżej.

7.2 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Dystrybutorem na odległość. Klient taki może wykonać powyższe prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je w terminie 14 dni na adres Dystrybutora.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, Strony zwracają w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dystrybutor dokona zwrotu całkowitych kosztów zamówienia na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Dystrybutor odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Dystrybutor udziela informacji odnośnie procedury rękojmi i gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Fellowes Polska S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fellowes Polska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać mailowo pod adres zamowienia@fellowes.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i

datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

9.5. Fellowes Polska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fellowes Polska S.A. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe

przepisy prawa polskiego.

11.3. Fellowes Polska S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Serwisu.

11.4. Wszelkie spory związane z działalnością serwisu internetowego działającego pod domeną www.fellowes.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”/”Instytucje konsumenckie”/„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.