Zaloguj się

Serwis i gwarancja na produkty Fellowes Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

Informacje podstawowe

1. Informacje na temat okresu gwarancji na poszczególne urządzenia są zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do każdego z urządzeń.

2. Ujawnione wady będą usuwane bezpłatnie przez Punkt Serwisowy Fellowes w terminach nie dłuższych niż 14 dni kalendarzowych liczonych od daty dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do dokonania naprawy, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych. O zaistnieniu takiego szczególnego przypadku serwisant powiadomi użytkownika w przeciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w Punkcie Serwisowym.

3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Punkt Serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, konserwacja itp.

Gwarancją nie są objęte:

  • sznury połączeniowe, sieciowe, wtyki, gniazdka, wymienne noże i paski w trymerach itp.;

  • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnych z instrukcją obsługi Środków eksploatacyjnych lub czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza a także wilgoć, korozję, pył itp.);

  • uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem sprzętu;

  • uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie,  okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (używania nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów),  transportu;

  • celowe uszkodzenie sprzętu;

  • czynności konserwacyjne, wymiany części posiadających określoną żywotność.

4. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu w ramach gwarancji na nowy wyłącznie w przypadku, gdy:

  • Punkt Serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
  • naprawa nie jest wykonana w terminie wymienionym w punkcie 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

5. Do przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej upoważnione są tylko i wyłącznie Punkty Serwisowy Fellowes Polska SA, ul. Bandurskiego 94, 0-270 Marki.