Zaloguj się

Serwis i gwarancja na produkty Fellowes

Serwis i gwarancja na produkty Fellowes

SERWIS FELLOWES - informacje ogólne

Aktualnie średni czas naprawy urządzeń nie przekracza 10 dni roboczych (bez konieczności kosztorysowania). Centrum Serwisowe Fellowes odbiera urządzenia do naprawy przywożone wyłącznie przez firmy kurierskie od poniedziałku do piątku. Informujemy o naprawach od 5-go dnia od wysyłki do serwisu. Nie prowadzimy sprzedaży części zamiennych. Naprawy zgłaszane na formularzu internetowym są traktowane priorytetowo.

Naprawy Gwarancyjne - przesyłamy bezpłatnie kurierem FEDEX do i z Centrum Serwisowego Fellowes.

Błyskawiczne Naprawy Pogwarancyjne - bez żądania kosztorysu (wysyłamy kosztorys, gdy naprawa przekracza 30% katalogowego kosztu nowego urządzenia) i z możliwością transportu kurierem FEDEX na koszt Fellowes Polska. Opłata za przesyłkę będzie doliczona do wartości naprawy:

 • 2x20 zł netto (24,40zł brutto) dla urządzenia o wadze do 30 Kg
 • 2x60 zł netto (73,20zł brutto) dla urządzenia o wadze ponad 30 Kg,

Naprawy Pogwarancyjne - dostawa na koszt Zlecającego z żądaniem kosztorysu. Przesyłki bez dokumentacji i na koszt Fellowes nie będą odbierane.

 

Gwarantujemy kompleksową naprawę najtaniej, zgodnie z procedurami fabrycznymi i w jak najkrótszym czasie.


Jak wysłać urządzenie do naprawy?

Postępowanie w przypadku awarii urządzenia

 

 1. Sprawdź - korzystając z Instrukcji Obsługi lub odpowiedziach na często zadawane pytania (FAQ), że urządzenie jest prawidłowo podłączone, uruchamiane i że jest rzeczywiście uszkodzone.
 2. Wypełnij - Formularz Zgłoszenia Naprawy wraz z opisem usterki.
 3. Zapakuj - urządzenie najlepiej w opakowanie fabryczne i dołącz wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz, oraz dokument zakupu z numerem fabrycznym.
 4. Prześlij - skontaktuj się z kurierem FEDEX w celu umówienia odebrania przesyłki urządzenia do Naprawy Gwarancyjnej lub Błyskawicznej Naprawy Pogwarancyjnej

 

 • Jeżeli mamy pewność, że urządzenie jest uszkodzone prosimy o kontakt z kurierem firmy FEDEX w celu uzgodnienia odbioru urządzenia i przesłania do naszego serwisu w Markach. Centrum Serwisowe Fellowes przyjmuje do bezpłatnej naprawy i pokrywa koszty przesyłek urządzeń w okresie gwarancyjnym wysyłanych tylko i wyłącznie kurierem FEDEX z wypełnioną rubryką ubezpieczenia transportu. Brak wypełnienia rubryki ubezpieczenie transportu w zleceniu FEDEX skutkuje wzięciem przez Zlecającego na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia transportowe. FEDEX ma prawo odmówić transportu nieodpowiednio zapakowanej przesyłki.

  Kuriera można zamówić wysyłając mail z danymi pod adres: polska@fedex.com lub dzwoniąc pod numer 801 002 800 lub 22 211 80 00 (telefony komórkowe) podając numer klienta 173889 – odbiorca PŁATNIK.
   
  Adres dostawy:
  Fellowes Polska SA - SERWIS,
  ul. Bandurskiego 94,
  05-270 Marki k. Warszawy.
Kliknij tu, aby wypełnić zgłoszenie serwisowe

 

 


Koszty gospodarowania odpadami

Informacje podstawowe

1. Informacje na temat okresu gwarancji na poszczególne urządzenia są zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do każdego z urządzeń.

2. Ujawnione wady będą usuwane bezpłatnie przez Punkt Serwisowy Fellowes w terminach nie dłuższych niż 14 dni kalendarzowych liczonych od daty dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do dokonania naprawy, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych. O zaistnieniu takiego szczególnego przypadku serwisant powiadomi użytkownika w przeciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia towaru do Punktu Serwisowego. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w Punkcie Serwisowym.

3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Punkt Serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, konserwacja itp.

Gwarancją nie są objęte:

 • sznury połączeniowe, sieciowe, wtyki, gniazdka, wymienne noże i paski w trymerach itp.;

 • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnych z instrukcją obsługi Środków eksploatacyjnych lub czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza a także wilgoć, korozję, pył itp.);

 • uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem sprzętu;

 • uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie,  okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (używania nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów),  transportu;

 • celowe uszkodzenie sprzętu;

 • czynności konserwacyjne, wymiany części posiadających określoną żywotność.

4. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu w ramach gwarancji na nowy wyłącznie w przypadku, gdy:

 • Punkt Serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 • naprawa nie jest wykonana w terminie wymienionym w punkcie 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

5. Do przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej upoważnione są tylko i wyłącznie Punkty Serwisowy Fellowes Polska SA, ul. Bandurskiego 94, 0-270 Marki.

 


Co zrobić, gdy czujnik przepełnienia kosza wyłącza niszczarkę chociaż kosz jest pusty?

 • w mniejszych niszczarkach (z fotokomórką) trzeba znaleźć i oczyścić z pyłu papierowego fotodiody umieszczone pod głowicą. Najlepiej odkurzyć komorę głowicy i kosz odkurzaczem, a następnie wyczyścić szmatką z użyciem np. pianki antystatycznej Fellowes. Problem pylenia papierem występuje, gdy nie używa się oleju do niszczarek tnących na ścinki, gdyż głównym zadaniem oleju jest usuwanie ładunków elektrostatycznych. Przyciągające się do elementów niszczarki naładowane drobne cząstki papieru mogą blokować też mechanizm tnący i w konsekwencji trwale uszkodzić urządzenie. W razie braku oleju do niszczarek Fellowes, można go zastąpić innym nie jełczejącym olejem roślinnym.
 • w dużych urządzeniach z mechanicznym czujnikiem listwowym problem może występować w przypadku zgięcia lub zablokowania papierem listwy. Należy ją odblokować.


Jak sprawdzić, czy urządzenie jest rzeczywiście niesprawne, gdy nie działa?

 • Bardzo często do naszego serwisu trafiają urządzenia w pełni sprawne. W większości dzieje się tak dlatego, ponieważ występują problemy związane z nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia i z zadziałaniem różnych zabezpieczeń np.: w niszczarkach tnących na ścinki z oddzielnym koszem złe ułożenie głowicy na koszu powoduje rozłączenie zasilania przez wyłącznik bezpieczeństwa - niszczarka wtedy nie włączy się, należy dokładnie sprawdzić czy głowica jest ułożona w prawidłową stronę oraz czy dokładnie leży na koszu. Niszczarka może także nie pracować w wypadku zadziałania zabezpieczenia termicznego przeciążenia silnika - należy wtedy odczekać kilka minut i spróbować ponownie. Wszystkie takie funkcje są dokładnie opisane w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia. Dlatego też przed wysłaniem urządzenia do serwisu prosimy upewnić się że urządzenie jest prawidłowo podłączone i uruchamiane i że jest rzeczywiście uszkodzone. Pomogą w tym informacje zawarte w Instrukcjach Obsługi. Testowanie urządzeń jest usługą płatną (także w wypadku urządzeń będących na gwarancji) - koszt tej usługi wynosi 25 zł plus koszty transportu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Serwisu pod numerem telefonu (022) 205 21 21 lub 205 21 22, lub na pisząc na adres e-mailowy: serwis@fellowes.pl

Co zrobić, gdy niszczarka nie wyłącza się automatycznie po cyklu pracy?

 • najczęściej powodem są kawałki papieru lub pył papierowy przesłaniający fotokomórki w szczelinie wlotowej. Należy wyłączyć niszczarkę z gniazdka i oczyścić wlot papieru. Nie wolno używać ostrych narzędzi, gdyż można trwale uszkodzić przezroczyste powierzchnie fotokomórek.
 • gromadzenie się ładunków elektrostatycznych w niszczarkach tnących na ścinki powoduje pylenie i zostawanie drobin papieru w mechanizmach niszczarki. Niszczarki tnące na ścinki należy oliwić olejem do niszczarek Fellowes. Nie stosować olejów mineralnych i w aerozolu np. WD-40.


Co zrobić, gdy niszczarka zatrzymuje się przy mniejszej niż poprzednio ilości dokumentów?

 • urządzenia tnące na paski i nie zablokowane papierem należy odesłać do serwisu,
 • urządzenia tnące na ścinki i nie zablokowane papierem należy oliwić i uruchamiać przód/tył przez ok. 1 min. jeżeli pomimo tych czynności objawy nie ustąpiły, to niszczarkę należy odesłać do serwisu,
 • gdy nastąpiło zablokowanie papierem i nie można go usunąć poprzez dalsze niszczenie mniejszą ilością kartek, to należy odesłać niszczarkę do serwisu w celu odblokowania i konserwacji. Próba odblokowania z użyciem nożyczek/śrubokrętów zawsze kończy się dalszymi uszkodzeniami mechanicznymi nie objętymi gwarancją.

Cykl i czas pracy niszczarek Fellowes

Cykl pracy niszczarek

Cykl pracy niszczarki to suma czasu trwania dwóch trybów onoff:

 • on - czas w którym może ona pracować bez przerwy
 • off - czas, w którym musi być wyłączona

Np. niszczarka 79Ci – jej cykl pracy wynosi  50 minut - 20 min on / 30 min off. Może pracować bez przerwy do 20 minut, następnie automatycznie wyłączy się i musi pozostać wyłączona przez około 30 minut.

Jeżeli czas pracy (on) zostanie przekroczony następuje odcięcie termiczne, czyli automatyczne wyłączenie spowodowane ochroną silnika przed zbyt wysoką temperaturą mogącą doprowadzić do jego spalenia, a przez to do uszkodzenia niszczarki. Podczas okresu, w którym niszczarka jest wyłączona (off), silnik ulega schłodzeniu.

Cykl pracy ciągłej

 • Niszczarki z oznaczeniem cykl pracy ciągłej mogą pracować nieprzerwanie przez minimum 60 minut. Nie oznacza to jednak, że mogą one pracować bez przerwy przez 8 godzin - do bezawaryjnego użytkowania urządzenia niezbędne są przerwy, pomiędzy kolejnymi cyklami pracy. Np. modele z serii 425 i 485 będą pracować nieprzerwanie przez około 3 godziny, po których wymagana jest dwugodzinna przerwa w celu wystudzenia urządzenia.
 • Naturalne przerwy w pracy niszczarki pomogą zapewnić gotowość urządzenia do pracy w każdej chwili. Dotyczy to także niszczarek z systemem Autofeed (Automax 500CL).

Czy wymagany jest montaż stanowiska Sit-Stand Lotus™ po rozpakowaniu?

Stanowiska sprzedawane są w postaci gotowej do użytku – nie wymagają jakiegokolwiek montażu – wystarczy wyjąć je z opakowania, a następnie ułożyć kable i podłączyć zasilanie.

Obejrzyj video i dowiedz się więcej o stanowisku do pracy siedząco-stojącej Sit-Stand Lotus™.


Jakie ciężar może utrzymać stanowisko Sit-Stand™ Lotus?

Stanowisko może udźwignąć do 15.8 kg; 13.6 kg na górnej powierzchni oraz 2.2 kg na dolnej powierzchni przeznaczonej na klawiaturę. Nie zalecamy obciążania stanowiska urządzeniami o łącznej wadze poniżej 4.5 kg. Możesz regulować naprężenie stanowiska dzięki opatentowanej technologii Smooth Lift™, pozwalającej na regulację wysokości stanowiska z Twoimi urządzeniami i akcesoriami (dopuszczalne obciążenie od 4.5 do 15.8 kg).


Czy na górnej powierzchni stanowiska Sit-Stand Lotus™ można umieścić dwa monitory?

Monitory mogą mieć nieco inne rozmiary podstaw, ale jeśli używasz monitorów wiodących marek, powinieneś mieć możliwość umiejscowienia dwóch monitorów obok siebie o szerokości ekranu do 610 mm (przekątna ekranu do 24") każdy.


Czy stanowisko Sit-Stand Lotus™ musi być przymocowane do biurka?

Nie, stanowisko Sit-Stand Lotus™ została zaprojektowane jako wolnostojące, produkt spełnia lub przekracza obowiązujące normy ANSI/BIFMA. Stanowisko powinno zostać umieszczone na płaskiej powierzchni, która może pomieścić jego całą szerokość i głębokość (bez zwisu).


Czy stanowisko Sit-Stand Lotus może uszkodzić biurko?

Stanowisko Sit-Stand Lotus zostało wyposażone w gumowe nóżki, które chronią biurko przez zarysowaniem jego blatu.


Jaka jest minimalna wielkości biurka, pozwalająca na poprawne użytkowanie stanowiska Sit-Stand Lotus™?

Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus powinno być umieszone na stabilnej, płaskiej powierzchni o głębokości co najmniej 667 mm i szerokości 858 mm.


Jak bardzo stabilna jest półka na klawiaturę stanowiska Sit-Stand Lotus™ podczas pisania na klawiaturze?

Platforma jest stabilna podczas zwykłego użytkowania. Jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać trwałość produktu, nie wolno opierać się o półkę na klawiaturę ani przykładać nadmiernej siły do niej.


Jak wyregulować stanowisko Sit-Stand Lotus™ używając technologii Smooth Lift™?

Technologia płynnego podnoszenia Smooth Lift Technology™ pozwala bez wysiłku podnosić i obniżać stanowisko. Upewnij się, że stanowisko robocze jest w maksymalnym położeniu i umieszczone są na nim wszystkie urządzenia i akcesoria. Jak pokazano poniżej, obróć pokrętło zgodnie ze wskazówkami zegara (w kierunku znaku "+") dla większego obciążenia i w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara (w kierunku znaku "–") dla lżejszego obciążenia. Stanowisko Sit-Stand Lotus™ jest dostarczane ustawieniami dla minimalnego obciążenia, które wynosi 4.5 kg, z możliwością wykonania 27 pełnych obrotów pokrętła dla maksymalnego obciążenia 15.8 kg. Na przykład, jeśli posiadasz dwa monitory o wadze 4.5 kg każdy oraz klawiaturę i myszkę o łącznej wadze 1.4 kg, możesz przekręcić pokrętło w prawo o pełnych 14 obrotów. Dokładna liczba obrotów zależy od indywidualnego komfortu podnoszenia i opuszczania platformy.

Obejrzyj video i dowiedz się więcej o technologii Smooth Lift w stanowiskach Sit-Stand Lotus.


Nie udało mi się poprawnie zamocować monitora za pomocą rzepów na moim stanowisku Sit-Stand Lotus. Czy mogę otrzymać dodatkowe rzepy?

Zgodnie z instrukcją rzepy są przeznaczone do jednorazowego użytku. Dysponujemy częściami zamiennymi. Skontaktuj się z nami nr tel. (22) 205 21 21.


Jak działa przepust do okablowania w stanowisku Sit-Stand Lotus™?

Należy dopilnować, by stanowisko robocze było w  najwyższym położeniu. Przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących układania kabli, aby mieć pewność, że kable nie zostaną przyciśnięte przez wsporniki. Upewnić się, że kable mają długość wystarczającą, aby nie ograniczać pełnego zakresu ruchu

KROK 1

Przeciągnąć kable klawiatury i myszy przez otwór w półce pod klawiaturę. Pamiętać o przymocowaniu kabli zaczepem znajdującym się w dolnej części półki. Niezastosowanie się do tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń ciała.

KROK 2A

Dalej układać przewody wokół stanowiska roboczego, przeciągając je przez korytko kablowe do tyłu. Umieścić przepust kablowy w 1 z 3 miejsc w korytku kablowym. Wybrać miejsce, które najlepiej pasuje do danej instalacji.

KROK 2B

Przeprowadzić wszystkie przewody, w tym przewody monitorów, przez przepust kablowy

KROK 3

Zebrać wszystkie kable, łącznie z kablami monitora. Nałożyć organizer kabli, korzystając z załączonego narzędzia.

KROK 4

Wsunąć zakończenie owijki przewodu do kanału kablowego, aby zablokować ją w tej pozycji.

Obejrzyj nasze video i dowiedz się więcej o Systemie Zarządzania Okablowaniem w stanowiskach Sit-Stand Lotus™.


Jakiej długości powinny być kable zasilające urządzeń postawionych na stanowisku Sit-Stand Lotus™?

Długość większość przewodów zasilających wynosi średnio 2 m, co powinno wystarczyć do pracy stojącej. Stanowisko do pracy siedząco-stojącej Sit-Stand Lotus™ podnosi się maksymalnie o 432 mm. Upewnij się, że stanowisko jest ustawione w najwyższej pozycji, kiedy kładziesz na nie przedmioty z kablami, tak aby upewnić się, że są one odpowiedniej długości.


Jaki jest okres gwarancji na stanowisko Sit-Stand Lotus™?

3 lata. Okres oraz warunki gwarancji znajdziesz w instrukcji obsługi.